Home GDPR Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").

 

I. SPRÁVCE A POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

Správcem osobních údajů je:

Development Minářová s.r.o.,
IČ 05281865,
se sídlem Vrchlického 885, 569 43, Jevíčko,
zastoupená Evou Minářovou, jednatelkou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, C 48978

Osobami odpovědnými za zpracování osobních údajů (dále jen „pověření zástupci") jsou tito zaměstnanci správce:

Eva Minářová, e-mail: eva@development-minarova.cz, tel.: +420 777 834 876

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Osobní údaj
Osobním údajem se ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů").

Subjekt údajů
Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů
Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce
Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel
Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; tedy i někteří smluvní partneři Společnosti, kteří na pokyn a dle požadavků Společnosti, resp. odpovědného zaměstnance Společnosti vykonávají pro Společnost jako správce zpracování osobních údajů.

Příjemce
Příjemcem se ve smyslu čl. 4 odst. 9 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření, se za příjemce nepovažují.

Příjemci osobních údajů jsou tak pro účely těchto Zásad současně zpracovatelé.

Dozorový úřad
Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ")´.

 

III. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje těchto subjektů údajů:

a) uchazečů o zaměstnání,
b) smluvních partnerů – dodavatelů / zákazníků1,
c) potencionálních smluvních partnerů.

 

IV. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V závislosti na příslušené kategorii subjektů údajů zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

a) uchazeči o zaměstnání – adresní a identifikační údaje2, popisné údaje3
b) smluvní partneři – adresní a identifikační údaje, bankovní4 a fakturační5 údaje
c) potencionální smluvní partneři – adresní a identifikační údaje

 

V. ÚČELY A PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a způsobem, který je s těmito účely slučitelný („zásada účelového omezení"). Tyto účely naleznete v tabulce níže.

Každému z těchto účelu odpovídá příslušný právní titul (základ). Také o těchto se dozvíte z níže uvedené tabulky.

 

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, činíme tak výhradně pro svou vlastní potřebu. Pro naplnění některých účelů zpracování však potřebujeme Vaše údaje sdělit třetím osobám (tzv. příjemcům). O bezpečnost svých dat se však bát nemusíte, tyto osoby jsou vázány výlučně našimi pokyny a mají s námi uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

V rámci námi prováděného zpracování nedochází k předávání Vašich osobních údajů mimo Evropskou unii.

Kategorie příjemců, které odpovídají účelům i právnímu titulu zpracování, naleznete v tabulce níže. Jedná se zejména o subjekty spolupracující se správcem na plnění smluv, a to zejména o projektanty, znalce, advokáty, makléře.

 

VII. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka níže. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

 

VIII. TABULKA ÚČELŮ, PRÁVNÍCH TITULŮ, PŘÍJEMCŮ A DOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

kategorie subjektu údajů účel zpracování právní titul zpracování kategorie příjemců doba zpracování
uchazeči o zaměstnání komunikace,výběruchazeče na pracovní místo, uzvření pracovní smlouvy plnění smlouvy - uzavření pracovní smlouvy nejsou do uzavření (rozhodnutí o neuzavření) smlouvy
zařazení do databáze uchazečů, navázání budoucí spolupráce oprávněný zájem správce - vedení záznamů o minulých uchazečích, oslovení neúspěšného uchazeče pro jinou pozici nejsou do uzavření smlouvy, jinak 1 rok po poskytnutí
smluvní partneři, klient komunikace pro uzavření a plnění smlouvy plnění smlouvy makléři a další spolupracující subjekty (projektanti, znalci, advokáti apod.) do zániku závazkového vztahu
evidence přijatého / poskytnutého plnění - vedení účetnictví plnění zákonné povinnosti - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví externí účetní 5 let od konce účetního období
evidence přijatého / poskytnutého plnění - daňové účely plnění zákonné povinnosti - z. č. 280/2009 Sb., daňový řád, z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty externí účetní 10 let od konce lhůty
pro podání daňového tvrzení / od konce zdaňovacího období
zasílání nabídek, newsletterů apod. – snaha o poskytování nabídky zboží a služeb našim zákazníkům v nejvyšší možné kvalitě a zlepšování vztahů se zákazníky souhlas subjektu údajů/potencionální zákazníci

oprávněný zájem správce/zákazníci

externí pracovníci a další spolupracující subjekty (projektanti, znalci, apod.) 5 let
vymáhání nároků ze závazkového právního vztahu nebo s tímto vztahem souvisejících / obrana proti nárokům vzneseným smluvním partnerem, obrana v řízení o veřejnoprávním deliktu v souvislosti se závazkovým právním vztahem oprávněný zájem správce subjekty poskytující právní služby doba odpovídající nejdelší promlčecí nebo prekluzivní lhůtě stanovené pro právo, povinnost nebo závazek z odpovědnosti za civilní nebo veřejnoprávní delikt

 

IX. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonnost
Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Souhlas subjektu údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší, než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost. Za použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost
Prostřednictvím těchto Zásad a pověřeného zástupce máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení
Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

Bezpečnost
Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

X. VAŠE PRÁVA VZHLEDEM K OSOBNÍM ÚDAJŮM

1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům kontaktujte pověřeného zástupce.

2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Odvolat souhlas můžete prostřednictvím pověřeného zástupce.

3. Právo na opravu

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.

Opravu nebo doplnění údajů můžete požadovat prostřednictvím pověřeného zástupce.

4. Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím pověřeného zástupce.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • ke splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím pověřeného zástupce.

5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • Popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím pověřeného zástupce.

6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Námitku můžete podat u pověřeného zástupce.

7. Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

Tohoto práva se můžete domáhat prostřednictvím pověřeného zástupce.

8. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

V současné době nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování. V opačném případě máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Toto neplatí v případě, že:

 • automatizované rozhodování umožňuje právní předpis;
 • automatizované rozhodování je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené mezi námi;
 • došlo k udělení Vašeho výslovného souhlasu s automatizovaným rozhodováním.

9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

XI. ZPŮSOB VÝKONU PRÁV VZHLEDEM K OSOBNÍM ÚDAJŮM
Svá práva můžete uplatnit podáním žádosti, a to buď přímo k rukám pověřeného zástupce, nebo elektronicky.
Žádost podle odstavce 1 musí mít tyto náležitosti:
- Vaše jméno a příjmení,
- označení práva, jehož výkonu se dovoláváte,
- upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje.

V případě, že některá z výše uvedených náležitostí chybí, budete správcem vyzváni k jejímu doplnění. Kompletní žádost je správce povinen vyřídit do 30 dnů od jejího podání.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 25. 5. 2018.


___________________________________

 1. Tím se rozumí osobní údaje fyzických osob, podnikajících fyzických osob; u právnických osob údaje o jejich statutárních orgánech, příp. jiných pověřených osobách.
 2. Adresními a identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa (pokud se liší od adresy trvalého bydliště), telefonní spojení, e-mailová adresa apod.
 3. Popisnými údaji se rozumí zejména údaje o dosaženém vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání apod. Slouží pro kvalifikované rozhodnutí správce o volbě uchazeče o zaměstnání.
 4. Bankovními údaji se rozumí zejména číslo účtu, variabilní, konstantní a specifický symbol, příp. údaje pro mezinárodní platební styk (IBAN, BIC apod.).
 5. Fakturačními údaji se rozumí zejména sídlo, identifikační číslo osoby (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), adresa pro doručování apod.

 

Cookies